Tabelul Periodic al Elementelor

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
Don't like ads? No problem! You're still welcome to use the site. If you find it especially useful, please consider making a $1 monthly donation. If this works out, we'll get rid of ads for everyone. I donated; hide this message.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Halogeni 18
1 1 H Hidrogen 1,0081 Atomic # Simbol Nume Masă Atomică


C Solid
Hg Lichid
H Gaz
Rf Necunoscut
Metale Metaloid Nemetale
Metale alcaline Metale alcalino-pământoase Lantanide Metale de tranziție Metale post-tranziţionale Alte nemetale Gaze nobile
Actinide
Kelvin
°Celsius
°Fahrenheit
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Dezintegrare alfa β− Deyintegrare beta
p Emisie de protoni β+ Positron emission
n Emisie de neutroni K+ Captare de electroni
SF Fisiune spontană   Stabil
2 He Heliu 4,00262 K
2 3 Li Litiu 6,942
1
4 Be Beriliu 9,01222
2
5 B Bor 10,812
3
6 C Carbon 12,0112
4
7 N Azot 14,0072
5
8 O Oxigen 15,9992
6
9 F Fluor 18,9982
7
10 Ne Neon 20,1802
8
K
L
3 11 Na Sodiu 22,9902
8
1
12 Mg Magneziu 24,3052
8
2
13 Al Aluminiu 26,9822
8
3
14 Si Siliciu 28,0852
8
4
15 P Fosfor 30,9742
8
5
16 S Sulf 32,062
8
6
17 Cl Clor 35,452
8
7
18 Ar Argon 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Potasiu 39,0982
8
8
1
20 Ca Calciu 40,0782
8
8
2
21 Sc Scandiu 44,9562
8
9
2
22 Ti Titan 47,8672
8
10
2
23 V Vanadiu 50,9422
8
11
2
24 Cr Crom 51,9962
8
13
1
25 Mn Mangan 54,9382
8
13
2
26 Fe Fier 55,8452
8
14
2
27 Co Cobalt 58,9332
8
15
2
28 Ni Nichel 58,6932
8
16
2
29 Cu Cupru 63,5462
8
18
1
30 Zn Zinc 65,382
8
18
2
31 Ga Galiu 69,7232
8
18
3
32 Ge Germaniu 72,6302
8
18
4
33 As Arsen 74,9222
8
18
5
34 Se Seleniu 78,9712
8
18
6
35 Br Brom 79,9042
8
18
7
36 Kr Kripton 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubidiu 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Stronțiu 87,622
8
18
8
2
39 Y Ytriu 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Zirconiu 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niobiu 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Molibden 95,952
8
18
13
1
43 Tc Technețiu (98)2
8
18
13
2
44 Ru Ruteniu 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rodiu 102,912
8
18
16
1
46 Pd Paladiu 106,422
8
18
18
47 Ag Argint 107,872
8
18
18
1
48 Cd Cadmiu 112,412
8
18
18
2
49 In Indiu 114,822
8
18
18
3
50 Sn Staniu 118,712
8
18
18
4
51 Sb Stibiu 121,762
8
18
18
5
52 Te Telur 127,602
8
18
18
6
53 I Iod 126,902
8
18
18
7
54 Xe Xenon 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Cesiu 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Bariu 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafniu 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantal 180,952
8
18
32
11
2
74 W Wolfram 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Reniu 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Osmiu 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Iridiu 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Platină 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Aur 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Mercur 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Taliu 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Plumb 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bismut 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Poloniu (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astatiniu (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radon (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Franciu (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Radiu (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rutherfordiu (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubniu (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Seaborgiu (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Bohriu (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Hassiu (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitneriu (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmstadtiu (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Roentgeniu (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Coperniciu (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovium (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermorium (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Pentru elementele care nu au isotopi stabili, numărul de masă al izotopului cu cea mai mare durată de înjumătățire este între paranteze.
57 La Lantan 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Ceriu 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Praseodim 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Neodim 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Promețiu (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samariu 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Europiu 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Gadoliniu 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terbiu 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Disprosiu 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Holmiu 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Erbiu 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Tuliu 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Yterbiu 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Lutețiu 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Actiniu (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Toriu 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protactiniu 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Uraniu 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptuniu (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Plutoniu (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Americiu (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Curiu (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berkeliu (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Californiu (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einsteiniu (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Fermiu (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendeleeviu (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobeliu (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lawrenciu (266)2
8
18
32
32
8
3

Wikipedia - - Tabelul Periodic

Tabelul Periodic Chemical Element Loading…