جدول تناوبی عناصر شیمیایی

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
۱ ۱۱ H هیدروژن ۱٫۰۰۸ عدد اتمي نشانه نام جرم اتمي


C جامد
Hg مایع
H گاز
Rf نامشخص
فلز غیر فلزات
قلیایی فلزیها قلیایی خاکیها لانتانیدها فلزات انتقالی فلزات پس واسطه شبه فلزات غیر فلزات هالوژنها گازهای کامل
آکتینیدها
کلوین
°سلسیوس
°مقیاس فارنهایت
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α واپاشی آلفا β− واپاشی بتا
p تابش پروتوني β+ Positron emission
n تابش نوتروني K+ گیراندازی الکترون
SF شکافت خودبخودی   پايدار
۲۲ He هلیم ۴٫۰۰۲۶۰۲ K
۲ ۲
۱
۳ Li لیتیم ۶٫۹۴
۲
۲
۴ Be بریلیم ۹٫۰۱۲۱۸۲
۲
۳
۵ B بور ۱۰٫۸۱
۲
۴
۶ C کربن ۱۲٫۰۱۱
۲
۵
۷ N نیتروژن ۱۴٫۰۰۷
۲
۶
۸ O اکسیژن ۱۵٫۹۹۹
۲
۷
۹ F فلوئور ۱۸٫۹۹۸۴۰۳۲
۲
۸
۱۰ Ne نئون ۲۰٫۱۷۹۷
K
L
۳ ۲
۸
۱
۱۱ Na سدیم ۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸
۲
۸
۲
۱۲ Mg منیزیم ۲۴٫۳۰۵
۲
۸
۳
۱۳ Al آلومینیم ۲۶٫۹۸۱۵۳۸۶
۲
۸
۴
۱۴ Si سیلیسیم ۲۸٫۰۸۵
۲
۸
۵
۱۵ P فسفر ۳۰٫۹۷۳۷۶۲
۲
۸
۶
۱۶ S گوگرد ۳۲٫۰۶
۲
۸
۷
۱۷ Cl کلر ۳۵٫۴۵
۲
۸
۸
۱۸ Ar آرگون ۳۹٫۹۴۸
K
L
M
۴ ۲
۸
۸
۱
۱۹ K پتاسیم ۳۹٫۰۹۸۳
۲
۸
۸
۲
۲۰ Ca کلسیم ۴۰٫۰۷۸
۲
۸
۹
۲
۲۱ Sc اسکاندیم ۴۴٫۹۵۵۹۱۲
۲
۸
۱۰
۲
۲۲ Ti تیتانیم ۴۷٫۸۶۷
۲
۸
۱۱
۲
۲۳ V وانادیم ۵۰٫۹۴۱۵
۲
۸
۱۳
۱
۲۴ Cr کروم ۵۱٫۹۹۶۱
۲
۸
۱۳
۲
۲۵ Mn منگنز ۵۴٫۹۳۸۰۴۵
۲
۸
۱۴
۲
۲۶ Fe آهن ۵۵٫۸۴۵
۲
۸
۱۵
۲
۲۷ Co کبالت ۵۸٫۹۳۳۱۹۵
۲
۸
۱۶
۲
۲۸ Ni نیکل ۵۸٫۶۹۳۴
۲
۸
۱۸
۱
۲۹ Cu مس ۶۳٫۵۴۶
۲
۸
۱۸
۲
۳۰ Zn روی ۶۵٫۳۸
۲
۸
۱۸
۳
۳۱ Ga گالیم ۶۹٫۷۲۳
۲
۸
۱۸
۴
۳۲ Ge ژرمانیم ۷۲٫۶۳
۲
۸
۱۸
۵
۳۳ As آرسنیک ۷۴٫۹۲۱۶۰
۲
۸
۱۸
۶
۳۴ Se سلنیم ۷۸٫۹۶
۲
۸
۱۸
۷
۳۵ Br برم ۷۹٫۹۰۴
۲
۸
۱۸
۸
۳۶ Kr کریپتون ۸۳٫۷۹۸
K
L
M
N
۵ ۲
۸
۱۸
۸
۱
۳۷ Rb روبیدیم ۸۵٫۴۶۷۸
۲
۸
۱۸
۸
۲
۳۸ Sr استرانسیم ۸۷٫۶۲
۲
۸
۱۸
۹
۲
۳۹ Y ایتریم ۸۸٫۹۰۵۸۵
۲
۸
۱۸
۱۰
۲
۴۰ Zr زیرکونیم ۹۱٫۲۲۴
۲
۸
۱۸
۱۲
۱
۴۱ Nb نیوبیم ۹۲٫۹۰۶۳۸
۲
۸
۱۸
۱۳
۱
۴۲ Mo مولیبدن ۹۵٫۹۶
۲
۸
۱۸
۱۳
۲
۴۳ Tc تکنسیم (۹۸)
۲
۸
۱۸
۱۵
۱
۴۴ Ru روتنیم ۱۰۱٫۰۷
۲
۸
۱۸
۱۶
۱
۴۵ Rh رودیم ۱۰۲٫۹۰۵۵۰
۲
۸
۱۸
۱۸
۴۶ Pd پالادیم ۱۰۶٫۴۲
۲
۸
۱۸
۱۸
۱
۴۷ Ag نقره ۱۰۷٫۸۶۸۲
۲
۸
۱۸
۱۸
۲
۴۸ Cd کادمیم ۱۱۲٫۴۱۱
۲
۸
۱۸
۱۸
۳
۴۹ In ایندیم ۱۱۴٫۸۱۸
۲
۸
۱۸
۱۸
۴
۵۰ Sn قلع ۱۱۸٫۷۱۰
۲
۸
۱۸
۱۸
۵
۵۱ Sb آنتیموان ۱۲۱٫۷۶۰
۲
۸
۱۸
۱۸
۶
۵۲ Te تلوریم ۱۲۷٫۶۰
۲
۸
۱۸
۱۸
۷
۵۳ I ید ۱۲۶٫۹۰۴۴۷
۲
۸
۱۸
۱۸
۸
۵۴ Xe زنون ۱۳۱٫۲۹۳
K
L
M
N
O
۶ ۲
۸
۱۸
۱۸
۸
۱
۵۵ Cs سزیم ۱۳۲٫۹۰۵۴۵۱۹
۲
۸
۱۸
۱۸
۸
۲
۵۶ Ba باریم ۱۳۷٫۳۲۷
۵۷–۷۱ ۲
۸
۱۸
۳۲
۱۰
۲
۷۲ Hf هافنیم ۱۷۸٫۴۹
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۱
۲
۷۳ Ta تانتال ۱۸۰٫۹۴۷۸۸
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۲
۲
۷۴ W تنگستن ۱۸۳٫۸۴
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۳
۲
۷۵ Re رنیوم ۱۸۶٫۲۰۷
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۴
۲
۷۶ Os اسمیم ۱۹۰٫۲۳
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۵
۲
۷۷ Ir ایریدیم ۱۹۲٫۲۱۷
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۷
۱
۷۸ Pt پلاتین ۱۹۵٫۰۸۴
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۱
۷۹ Au طلا ۱۹۶٫۹۶۶۵۶۹
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۲
۸۰ Hg جیوه ۲۰۰٫۵۹
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۳
۸۱ Tl تالیم ۲۰۴٫۳۸
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۴
۸۲ Pb سرب ۲۰۷٫۲
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۵
۸۳ Bi بیسموت ۲۰۸٫۹۸۰۴۰
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۶
۸۴ Po پولونیم (۲۰۹)
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۷
۸۵ At استاتین (۲۱۰)
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۸
۸۶ Rn رادون (۲۲۲)
K
L
M
N
O
P
۷ ۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۸
۱
۸۷ Fr فرانسیم (۲۲۳)
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۸
۲
۸۸ Ra رادیم (۲۲۶)
۸۹–۱۰۳ ۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۰
۲
۱۰۴ Rf رادرفوردیم (۲۶۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۱
۲
۱۰۵ Db دوبنیم (۲۶۸)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۲
۲
۱۰۶ Sg سیبورگیم (۲۷۱)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۳
۲
۱۰۷ Bh بوریم (۲۷۲)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۴
۲
۱۰۸ Hs هاسیم (۲۷۰)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۵
۲
۱۰۹ Mt مایتنریم (۲۷۶)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۷
۱
۱۱۰ Ds دارمشتادیم (۲۸۱)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۱
۱۱۱ Rg رونتگنیوم (۲۸۰)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۲
۱۱۲ Cn کوپرنیسیم (۲۸۵)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۳
۱۱۳ Nh Nihonium (۲۸۴)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۴
۱۱۴ Fl آن‌ان‌کادیوم (۲۸۹)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۵
۱۱۵ Mc Moscovium (۲۸۸)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۶
۱۱۶ Lv آن‌ان‌هگزیوم (۲۹۳)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۷
۱۱۷ Ts Tennessine (۲۹۴)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۸
۱۱۸ Og Oganesson (۲۹۴)
K
L
M
N
O
P
Q
برای عناصر بدون ایزوتوپ پایدار، عدد جرمی ایزوتوپ با بیشترین نیمه عمر در داخل پرانتز ذکر شده است.
۲
۸
۱۸
۱۸
۹
۲
۵۷ La لانتان ۱۳۸٫۹۰۵۴۷
۲
۸
۱۸
۱۹
۹
۲
۵۸ Ce سریم ۱۴۰٫۱۱۶
۲
۸
۱۸
۲۱
۸
۲
۵۹ Pr پرازئودیمیم ۱۴۰٫۹۰۷۶۵
۲
۸
۱۸
۲۲
۸
۲
۶۰ Nd نئودیمیم ۱۴۴٫۲۴۲
۲
۸
۱۸
۲۳
۸
۲
۶۱ Pm پرومتیم (۱۴۵)
۲
۸
۱۸
۲۴
۸
۲
۶۲ Sm ساماریم ۱۵۰٫۳۶
۲
۸
۱۸
۲۵
۸
۲
۶۳ Eu یوروپیم ۱۵۱٫۹۶۴
۲
۸
۱۸
۲۵
۹
۲
۶۴ Gd گادولینیم ۱۵۷٫۲۵
۲
۸
۱۸
۲۷
۸
۲
۶۵ Tb تربیم ۱۵۸٫۹۲۵۳۵
۲
۸
۱۸
۲۸
۸
۲
۶۶ Dy دیسپروزیم ۱۶۲٫۵۰۰
۲
۸
۱۸
۲۹
۸
۲
۶۷ Ho هولمیم ۱۶۴٫۹۳۰۳۲
۲
۸
۱۸
۳۰
۸
۲
۶۸ Er اربیم ۱۶۷٫۲۵۹
۲
۸
۱۸
۳۱
۸
۲
۶۹ Tm تولیم ۱۶۸٫۹۳۴۲۱
۲
۸
۱۸
۳۲
۸
۲
۷۰ Yb ایتربیم ۱۷۳٫۰۵۴
۲
۸
۱۸
۳۲
۹
۲
۷۱ Lu لوتتیم ۱۷۴٫۹۶۶۸
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۹
۲
۸۹ Ac اکتینیم (۲۲۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۱۰
۲
۹۰ Th توریم ۲۳۲٫۰۳۸۰۶
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۰
۹
۲
۹۱ Pa پروتاکتینیم ۲۳۱٫۰۳۵۸۸
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۱
۹
۲
۹۲ U اورانیم ۲۳۸٫۰۲۸۹۱
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۲
۹
۲
۹۳ Np نپتونیوم (۲۳۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۴
۸
۲
۹۴ Pu پلوتونیم (۲۴۴)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۵
۸
۲
۹۵ Am امریسیم (۲۴۳)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۵
۹
۲
۹۶ Cm کوریم (۲۴۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۷
۸
۲
۹۷ Bk برکلیم (۲۴۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۸
۸
۲
۹۸ Cf کالیفرنیم (۲۵۱)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۹
۸
۲
۹۹ Es اینشتینیم (۲۵۲)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۰
۸
۲
۱۰۰ Fm فرمیم (۲۵۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۱
۸
۲
۱۰۱ Md مندلیفیم (۲۵۸)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۸
۲
۱۰۲ No نوبلیم (۲۵۹)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۸
۳
۱۰۳ Lr لارنسیم (۲۶۲)

ویکی‌پدیا - - جدول تناوبی

جدول تناوبی Chemical Element Loading…